Reglement CCCA Nederland (Close Combat Combative Arts)
Algemeen
Heb respect voor je instructeur, trainingspartners en andere vechtsporters. Stem het niveau van trainen altijd af op het niveau van je trainingspartner. Onthoud je van kritiek op andere vechtsportstijlen en sportscholen. Indien je stages volgt buiten de school, vertegenwoordig CCCA Nederland dan in goede naam.
Verspreid geen materiaal uit de lessen, DVD's, manuals of het forum van Elite Combatives Europe.
Lidmaatschap
De minimum leeftijd van deelname aan Close Quarter Combat is 16 jaar. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap wordt beeindigd indien één van wederrechtelijke partijen het lidmaatschap schriftelijk opzegt. Voor opzegging geldt 1 maand opzegtermijn met betaling van de opzegmaand. Indien een lid, om welke reden dan ook, niet meer deelneemt aan de lessen blijft contributie verschuldigd. Bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel.
CCCA Nederland is gedurende de schoolvakanties (regio midden) gesloten. Tijdens deze perioden loopt de betalingsverplichting gewoon door. Ook tijdens incidentele verhindering van de instructeur loopt de betalingsverplichting door.
Voor het lidmaatschap a €30,- heb je recht op 1 maal per week trainen, maandelijks een thematisch seminar (3 uur) en tenslotte kan je 1 maal per jaar deelnemen aan een seminar van een dag onder leiding van guro Chris Snoeck, oprichter en headinstructor van Elite combatives Europe. Betaling van het lidmaatschap geschiedt per automatische incasso. Nieuwe leden betalen eenmalig €25,- euro inschrijfgeld en ontvangen daarvoor een Close Quarter Combat T-shirt.
Aansprakelijkheid
CCCA Nederland is niet verantwoordelijk cq aansprakelijk voor schade danwel letsel tijdens de lessen en stages opgelopen. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Ieder lid dient dientengevolge te beschikken over een WA-verzekering. In het geval van leden jonger dan 18 jaar staan de ouders garant voor eventuele schade danwel letsel.
De technieken die men leert zijn in potentie gevaarlijk. CCCA Nederland is niet verantwoordelijk voor misbruik en schade aan derden toegebracht door leden.
Uitsluitingsgronden
Leden van CCCA Nederland mogen geen antecedenten hebben bij Justitie. Op verzoek dient een aspirant lid dit aan te tonen d.m.v. een bewijs van goed gedrag. CCCA Nederland behoudt zich het recht voor aspirant leden te weigeren.
Leden die in aanraking komen met Justitie via vechtpartijen door zelfuitlokking wordt het lidmaatschap ontzegd. Eventueel behaalde examenlevels worden in dat geval ontnomen.
Wanneer blijkt dat een lid gegevens heeft verstrekt die niet overeenkomen met de reglementen danwel zich niet houdt aan voornoemde reglementen, heeft CCCA Nederland het recht tot beëindiging van het lidmaatschap.